Milieubeleidsverklaring

Elk menselijk handelen houdt een belasting in van het milieu. De Vereniging voor ANVR reisorganisatoren streeft naar een zo min mogelijke milieubelasting van de door hen aangeboden toeristische producten en wil als zodanig het duurzaam toerisme bevorderen. Als lid van deze vereniging wil ook Dekker Bridge Promotions hier zijn steentje aan bijdragen. Tenslotte is milieu een zaak die ons allen aangaat.


De zorg voor het milieu heeft vele kanten. Zo is het van belang bewust om te gaan met energie en grondstoffen, maar ook met de natuur- en cultuurwaarden in een landschap. Door DBP wordt ook momenteel al op vele punten aandacht aan het milieu besteed. Zo wordt het grootste gedeelte van het afval gescheiden en, waar mogelijk, hergebruikt, of voor hergebruik aangeboden. Er zal echter getracht worden dit hergebruik verder te optimaliseren, zodat de milieubelasting hierdoor geminimaliseerd wordt.


Ook bij het aanbieden van de reizen zal getracht worden de milieubelasting zo gering mogelijk te laten zijn. Hierbij kan zowel gedacht worden aan maatregelen binnen onze organisatie zelf, als aan handreikingen die we aan de klanten doen. Wij richten ons hierbij uitsluitend op de door ons aangeboden producten, d.w.z. vervoer naar de bestemming, voor 94% van ons reisaanbod binnen Nederland, de accommodatie, de georganiseerde bridgedrives en de vrijblijvende suggesties voor vermaak op de plaats van bestemming.


Wij zullen de milieubelasting van onze reizen minimaliseren door:

  • Zelf vooral gebruik te maken van duurzaam materiaal, ook op de plaats van bestemming.
  • Zelf zo veel mogelijk afval te hergebruiken.
  • We zullen de reizigers erop attent maken dat er op de bestemmingen diverse mogelijkheden zijn om zich te vermaken, waarbij vooral aandacht besteed wordt aan milieuvriendelijke alternatieven als fietsen en wandelen.
  • We zullen de reizigers erop attent maken dat, waar goed mogelijk, de reis naar de bestemming ook uitstekend per openbaar vervoer te maken is.


Hoewel wij momenteel al veel aandacht besteden aan bovenstaande punten hopen we dat door een nog actiever milieubeleid de reizigers zich nog meer bewust zullen worden van de belasting die elke vorm van toerisme met zich mee brengt en wij hopen tevens dat men bereid is zijn steentje aan een geringere milieubelasting bij te dragen want:

Een beter milieu, begin bij jezelf!

Meer informatie? Bel me terug